بایدن با بخشی از مفاد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مبنی بر ارائه جزئیات مربوط به توان نظامی و اقتصادی ایران به کنگره مخالفت کرد.

بایدن با بخشی از مفاد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مبنی بر ارائه جزئیات مربوط به توان نظامی و اقتصادی ایران به کنگره مخالفت کرد.