امروز در جریان بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، نمایندگان به بیان نظراتشان پرداختند.

امروز در جریان بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، نمایندگان به بیان نظراتشان پرداختند.