وزرای خارجه قطر و آمریکا به صورت تلفنی درباره تحولات امنیتی و سیاسی در افغانستان گفت و گو کردند.

وزرای خارجه قطر و آمریکا به صورت تلفنی درباره تحولات امنیتی و سیاسی در افغانستان گفت و گو کردند.