رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای ارتباطی استان از جمله هراز را بارانی و لغزنده اعلام کرد.

رئیس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت جوی محورهای ارتباطی استان از جمله هراز را بارانی و لغزنده اعلام کرد.