ولیعهد عربستان و رئیس جمهوری روسیه به صورت تلفنی در خصوص همکاری اقتصادی و بازار نفت گفت وگو کردند.

ولیعهد عربستان و رئیس جمهوری روسیه به صورت تلفنی در خصوص همکاری اقتصادی و بازار نفت گفت وگو کردند.