«سردار عمرزاق اف» معاون نخست وزیر، وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با «نعمان قورتولموش» معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و نماینده پارلمانی شهر «استانبول» در چارچوب دیداری در شهر «تاشکند» گسترش همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند….

«سردار عمرزاق اف» معاون نخست وزیر، وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با «نعمان قورتولموش» معاون رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه و نماینده پارلمانی شهر «استانبول» در چارچوب دیداری در شهر «تاشکند» گسترش همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند.