رئیس جمهور در تماس تلفنی با آیت الله صافی گلپایگانی گفت: رهنمودها و دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید، چراغ راه مردم و دولتمردان است

رئیس جمهور در تماس تلفنی با آیت الله صافی گلپایگانی گفت: رهنمودها و دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید، چراغ راه مردم و دولتمردان است