دبیر شورای سلامت اهواز با اشاره به اتمام موجودی واکسن در این شهرستان گفت: روز جمعه محموله جدیدی به دست ما می رسد و واکسیناسیون از سر گرفته می‌شود….

دبیر شورای سلامت اهواز با اشاره به اتمام موجودی واکسن در این شهرستان گفت: روز جمعه محموله جدیدی به دست ما می رسد و واکسیناسیون از سر گرفته می‌شود.