محموله واکسن اسپوتنیک وی در روز پنچ شنبه ۲۲ مهرماه به تهران ارسال خواهد شد .

محموله واکسن اسپوتنیک وی در روز پنچ شنبه ۲۲ مهرماه به تهران ارسال خواهد شد .