محمود صادقی از احضار خود به دادسرای امنیت خبر داد.

محمود صادقی از احضار خود به دادسرای امنیت خبر داد.