زننده گل دوم النصر برابر پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

زننده گل دوم النصر برابر پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.