محمد صالح ضیایی ، به عنوان شهردار جدید شهریار انتخاب شد
محمد صالح ضیایی ، به عنوان شهردار جدید شهریار انتخاب شد
«محمد صالح ضیایی» با ۵ رأی موافق به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد.

به گزارش شهریاریها ، طی جلسه ای «محمد صالح ضیایی» با ۵ رأی موافق به عنوان شهردار شهریار انتخاب شد.

بر اساس این گزارش ضیایی هم اکنون فرماندار شهرستان رودبار است که از ۹ رای شورا توانست ۵ رای موافق ۲ رای مخالف و ۲ رای سفید را کسب کرده و بر مسند شهرداری شهریار قرار بگیرد.

گفتنی است که ضیایی، فرمانداری شهرستان رودبار، بخشداری حسن آباد فشافویه، رئیس ستاد بحران جنوب تهران، کارشناس سیاسی انتظامی استانداری تهران، معاون فرمانداری ری و ورامین از دیگر مسئولیت های وی بوده است.