سجاد محمدیان، نماینده ایران در پرتاب وزنه F۶۳ پارالمپیک توکیو به مدال نقره رسید.

سجاد محمدیان، نماینده ایران در پرتاب وزنه F۶۳ پارالمپیک توکیو به مدال نقره رسید.