محمدعلی کشاورز در بیمارستان بستری است، ولی حال عمومی‌اش رو به بهبود است.

محمدعلی کشاورز در بیمارستان بستری است، ولی حال عمومی‌اش رو به بهبود است.