محسن رضایی گفت: در آذرماه اخبار خوبی به گوش مردم خواهد رسید.

محسن رضایی گفت: در آذرماه اخبار خوبی به گوش مردم خواهد رسید.