معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم آقای رییسی را با رای معناداری انتخابات کردند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم آقای رییسی را با رای معناداری انتخابات کردند.