وزیربهداشت از حذف محدودیت سنی واکسیناسیون در سراسر کشور از امروز خبر داد.

وزیربهداشت از حذف محدودیت سنی واکسیناسیون در سراسر کشور از امروز خبر داد.