طبق بخشنامه طالبان مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد.

طبق بخشنامه طالبان مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد.