رییس جمهور تاکید کرد: از چهارشنبه محدودیت‌های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می‌شود.

رییس جمهور تاکید کرد: از چهارشنبه محدودیت‌های جدید در ۲۵ استان و ۴۶ شهرستان اعمال می‌شود.