در حال حاضر پزشکان در همه زمینه‌ها مجبور هستند که قوانین را رعایت کنند و نمی‌توانند بهینه‌ترین اقدامات را انجام دهند، این سیاست‌‌هایی است که وجود دارد و باید آنها را انجام داد….

در حال حاضر پزشکان در همه زمینه‌ها مجبور هستند که قوانین را رعایت کنند و نمی‌توانند بهینه‌ترین اقدامات را انجام دهند، این سیاست‌‌هایی است که وجود دارد و باید آنها را انجام داد.