پورکار کارشناس بازار سرمایه گفت: مدتی است که شاهد خروج پول از بازار و ورود آن به درآمد ثابت ها هستیم که این امر یک پارامتر بد برای بازار محسوب می‌شود….

پورکار کارشناس بازار سرمایه گفت: مدتی است که شاهد خروج پول از بازار و ورود آن به درآمد ثابت ها هستیم که این امر یک پارامتر بد برای بازار محسوب می‌شود.