بر اساس جدیدترین نظرسنجی هیل-هریس ایکس، میزان رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا با ریزش ۵ درصدی به ۴۲ درصد رسید.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی هیل-هریس ایکس، میزان رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا با ریزش ۵ درصدی به ۴۲ درصد رسید.