محبوبیت جو بایدن به 38 درصد کاهش یافته است در حالی که قبلا این رقم در سطح 40 درصد حفظ شده بود.

محبوبیت جو بایدن به 38 درصد کاهش یافته است در حالی که قبلا این رقم در سطح 40 درصد حفظ شده بود.