باز شدن پرونده سرکرده گروهک تروریستی “حرکه النضال” که دستانش به خون ۴۵۰ هموطن بی گناه آلوده است

باز شدن پرونده سرکرده گروهک تروریستی "حرکة النضال" که دستانش به خون ۴۵۰ هموطن بی گناه آلوده است