پیش از این مصاحبه ای از مجید جلالی منتشر شده بود که در آن به نقل از جلالی بیان شده بود که: به زودی میفهمید با آوردن ساپینتو، مورایس، بردیف و اوسمار، فقط پولمان را دور ریخته‌ایم!مجید جلالی صحبت های منتشر شده از خود را تکذیب کرد…

پیش از این مصاحبه ای از مجید جلالی منتشر شده بود که در آن به نقل از جلالی بیان شده بود که: به زودی میفهمید با آوردن ساپینتو، مورایس، بردیف و اوسمار، فقط پولمان را دور ریخته‌ایم!مجید جلالی صحبت های منتشر شده از خود را تکذیب کرد