حسین چناقچی در جلسه رسمی ۲۵۶ شورای اسلامی شهرقدس گفت، مجموعه مدیریت شهری آماده همکاری با اداره برق برای روشنایی معابر است.

حسین چناقچی در جلسه رسمی ۲۵۶ شورای اسلامی شهرقدس گفت، مجموعه مدیریت شهری آماده همکاری با اداره برق برای روشنایی معابر است.