گروهی از دختران نوجوان کار در قالب یک پروژه نمایشی، راوی سیمرغ عطار می‌شوند.

گروهی از دختران نوجوان کار در قالب یک پروژه نمایشی، راوی سیمرغ عطار می‌شوند.