جزییات و زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه بانک تجارت مشخص و اعلام شد.

جزییات و زمان برگزاری مجمع عادی سالیانه بانک تجارت مشخص و اعلام شد.