مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار
مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار

شهریاریها : مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار و بابایی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران برگزار شد. ? مهندس طاهری فرماندار شهریار در مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار : ? روابط عمومی امروز یک علم […]

فرماندار شهرستان شهریارشهریاریها : مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار با حضور مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار و بابایی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران برگزار شد.

? مهندس طاهری فرماندار شهریار در مجمع روابط عمومی های ادارات و شهرداری های شهرستان شهریار :

? روابط عمومی امروز یک علم آکادمیک با سرفصل های مشخص است و نباید در ادا آن نادیده گرفته شود

? در اداراتی که روابط عمومی ها خوب عمل کرده اند شاهد رشد و پیشرفت آن مجموعه بوده ایم

? مدیران روابط عمومی باید بدانند که بر مسند بسیار حساس و ویژه ای تکیه زده اند و با درک صحیح از جایگاه سیاستگذاری کنند

? روابط عمومی ها حلقه واسط بین نهادها و مردم هستند و می تواند مجموعه ای را به اوج برساند

? روابط عمومی ها یکی از کلیدی ترین واحدهای دستگاه های اجرایی هستند و مدیران باید نگاه سنتی به آنها اجتناب کنند

? روابط عمومی ها می توانند با جریان سازی خبری و انعکاس اخبار واقعی و امید بخش روحیه نشاط را به جامعه تزریق کند

? روابط عمومی تنها پرداختن به خبر و عکس نبوده و باید با برنامه محوری و نگاهی آینده پژوهی به نقاط قوت و ضعف مجموعه داشته باشد

? روابط عمومی ها با شناسایی مسائل مختلف پیرامونی مجموعه می توانند نحوه تعامل درون و برون سازمانی را برنامه ریزی کند