نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم می‌گوید: در جایگاه مجلس و اجرا باید بحث عمل کردن به قرآن مطرح باشد. قرآن را باید در فضای خصوصی مطالعه کرد و راهکارهای قرآنی را برای طرح‌ها و لوایح به کار بست. فرصت مجلس محدود است و باید به رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص ی…

نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم می‌گوید: در جایگاه مجلس و اجرا باید بحث عمل کردن به قرآن مطرح باشد. قرآن را باید در فضای خصوصی مطالعه کرد و راهکارهای قرآنی را برای طرح‌ها و لوایح به کار بست. فرصت مجلس محدود است و باید به رفع مشکلات معیشتی مردم اختصاص یابد.