نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس با دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند.