نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سلب فوریت از طرح تخصیص قیر رایگان مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سلب فوریت از طرح تخصیص قیر رایگان مخالفت کردند.