شماره دویست‌و‌سی‌وهشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «اقتدار در حیاط خلوت آمریکا» منتشر شد.

شماره دویست‌و‌سی‌وهشتم هفته‌نامه خط حزب‌الله با عنوان «اقتدار در حیاط خلوت آمریکا» منتشر شد.