محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: به دنبال آن هستیم که قانونی در زمینه انتخابات وضع شود که پاسخگوی همه نیازهای ما در این حوزه باشد و ایرادات قوانین گذشته هم…

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: به دنبال آن هستیم که قانونی در زمینه انتخابات وضع شود که پاسخگوی همه نیازهای ما در این حوزه باشد و ایرادات قوانین گذشته هم باید
برطرف شود. به گفته وی، قانون انتخابات باید جامع باشد؛ به گونه‌ای که همه مسائل مربوط به انتخابات از جمله مساله تبلیغات انتخاباتی را به صورت شفاف تعریف و مشخص کند.