معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: آلودگی هوا در شهر تهران تابع پارامترهای هواشناسی و میزان انتشار آلاینده های مختلف در سطح شهر است و اگر پایداری هوا در شهر رقم خورد حتی اگر میزان انتشار آلاینده‌ها پائین باشد باز هم شاهد آلودگی هوا خواهیم ب…

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: آلودگی هوا در شهر تهران تابع پارامترهای هواشناسی و میزان انتشار آلاینده های مختلف در سطح شهر است و اگر پایداری هوا در شهر رقم خورد حتی اگر میزان انتشار آلاینده‌ها پائین باشد باز هم شاهد آلودگی هوا خواهیم بود.