در روز شنبه مجمع 8 نماد بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.

در روز شنبه مجمع 8 نماد بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.