هزینه مسکن بیشترین تاثیر را در هزینه زندگی در تهران داشته است، پایتخت ایران در بین ۹۲۹۴ شهر منتخب ۵۸۳۶ مین شهر گران جهان شناخته شده است.

هزینه مسکن بیشترین تاثیر را در هزینه زندگی در تهران داشته است، پایتخت ایران در بین ۹۲۹۴ شهر منتخب ۵۸۳۶ مین شهر گران جهان شناخته شده است.