مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل آسان نبودن صدور مجوزهای کسب‌وکار را ضعف قانونی ندانست، بلکه ضعف در اراده اجرایی عنوان کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل آسان نبودن صدور مجوزهای کسب‌وکار را ضعف قانونی ندانست، بلکه ضعف در اراده اجرایی عنوان کرد.