متهم در تشریح انگیزه قتل گفت: کاوه یکباره به رویم چاقو کشید و به سمتم حمله‌ور شد. من هم چاقو را از دستش گرفتم و یک ضربه به او زدم. راستش من اصلا در حال خودم نبودم؛ خیلی عصبانی بودم و هرگز فکر نمی‌کردم با زدن آن ضربه چنین اتفاقی برای برادرم بیفتند و او …

متهم در تشریح انگیزه قتل گفت: کاوه یکباره به رویم چاقو کشید و به سمتم حمله‌ور شد. من هم چاقو را از دستش گرفتم و یک ضربه به او زدم. راستش من اصلا در حال خودم نبودم؛ خیلی عصبانی بودم و هرگز فکر نمی‌کردم با زدن آن ضربه چنین اتفاقی برای برادرم بیفتند و او جانش را از دست بدهد.