متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانرئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدام جدید دولت برای افزایش متناسب سازی حقوق بازنشستگان در پایان فروردین ماه خبر داد….

متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانرئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدام جدید دولت برای افزایش متناسب سازی حقوق بازنشستگان در پایان فروردین ماه خبر داد.