خدمات رسانی متروی تهران و حومه در روز عید سعید فطر تا پایان نماز رایگان است.

خدمات رسانی متروی تهران و حومه در روز عید سعید فطر تا پایان نماز رایگان است.