مهمترین کالای صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، «متانول» و بیشترین ارزش واردات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ مربوط به «گوشی تلفن همراه» بوده است.

مهمترین کالای صادراتی ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰، «متانول» و بیشترین ارزش واردات ایران طی نیمه نخست ۱۴۰۰ مربوط به «گوشی تلفن همراه» بوده است.