شرکت ارتباطات مبین‌نت در هفتمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران با راهکارهای متنوع برای هوشمندسازی بانکداری سنتی حضور پیدا کرد.

شرکت ارتباطات مبین‌نت در هفتمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران با راهکارهای متنوع برای هوشمندسازی بانکداری سنتی حضور پیدا کرد.