معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: قوه قضاییه به صورت جدی در حال بررسی و رصد تخلفات است همچنین از طرفی دستگاه های نظارتی پرونده هایی را تشکیل داده اند که احتمالا برخی از پرونده های تشکیل شده به جاهای باریک کشیده می شود….

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: قوه قضاییه به صورت جدی در حال بررسی و رصد تخلفات است همچنین از طرفی دستگاه های نظارتی پرونده هایی را تشکیل داده اند که احتمالا برخی از پرونده های تشکیل شده به جاهای باریک کشیده می شود.