"عدم تفاهمی در کار نیست؛ آنها کاملاً ما را می شناسند، کما اینکه ما آنها را کاملاً می شناسیم."

"عدم تفاهمی در کار نیست؛ آنها کاملاً ما را می شناسند، کما اینکه ما آنها را کاملاً می شناسیم."