رئیس جمهور فرانسه بازگشت به توافق هسته ای با ایران را امکان پذیر عنوان کرد.

رئیس جمهور فرانسه بازگشت به توافق هسته ای با ایران را امکان پذیر عنوان کرد.