حوادث رکنا : جسد جوان غرق شده در رودخانه سفیدرود توسط اهالی محل و نیروهای امدادی از آب خارج شد.

حوادث رکنا : جسد جوان غرق شده در رودخانه سفیدرود توسط اهالی محل و نیروهای امدادی از آب خارج شد.