کمیسر وزارت خارجه چین در هنگ‌کنگ ماهیت برخی اعتراضات سال گذشته در این منطقه را تروریستی توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی چین دانست.

کمیسر وزارت خارجه چین در هنگ‌کنگ ماهیت برخی اعتراضات سال گذشته در این منطقه را تروریستی توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی چین دانست.