«هر دولتی می‌تواند برای توسعه اهداف فرهنگی، صنعتی، تجاری و حتی نظامی و دفاعی خود بدون دخالت در حریم حاکمیت دولت‌های دیگر، از دریا استفاده کند. تمدن‌هایی در مسیری که ناوگروه ۸۶ با کد ۳۶۰ به دور زمین طی کرده وجود دارند که دارای اشتراک فرهنگی با ایران اسل…

«هر دولتی می‌تواند برای توسعه اهداف فرهنگی، صنعتی، تجاری و حتی نظامی و دفاعی خود بدون دخالت در حریم حاکمیت دولت‌های دیگر، از دریا استفاده کند. تمدن‌هایی در مسیری که ناوگروه ۸۶ با کد ۳۶۰ به دور زمین طی کرده وجود دارند که دارای اشتراک فرهنگی با ایران اسلامی هستند.»