کارلوس کی روش از اتریش به پرتغال می رود و با یک هفته تاخیر به ایران بازمی گردد.کی روش هفته آینده در ایران برای تعیین مربی ایرانی!

کارلوس کی روش از اتریش به پرتغال می رود و با یک هفته تاخیر به ایران بازمی گردد.کی روش هفته آینده در ایران برای تعیین مربی ایرانی!